Prisijungti
Slapyvardis:

Slaptažodis:


   Pamiršai slaptažodį?
   Registruokis čia!


Taisyklės

 

 

Interneto svetainės www.ntaukcionai.lt
AUKCIONŲ TAISYKLĖS
 
 
 
1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios taisyklės reglamentuoja interneto svetainėje www.ntaukcionai.lt nekilnojamo turto objektų bei nuomos teisių į juos aukcionų organizavimą ir vykdymą.
1.2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:
Administratorius – Aukciono organizatorius
Aukcionas – internetinis neklinojamo turto ar teisių į jį (toliau tekste – Turtas) pardavimo (perleidimo) būdas, kai neribojamas potencialių pirkėjų, dalyvaujančių Aukcione, skaičius, o  teisę įsigyti parduodamą (perleidžiamą) Turtą įsigyja pasiūlęs už ją didžiausią kainą aukciono dalyvis, su kuriuo pasirašoma Turto pardavimo (perleidimo) sutartis.
Aukciono objektas – nekilnojamo turto objektai ir daiktinės teisės į juos.
Aukciono dalyvis – nustatyta tvarka interneto svetainėje užsiregistravęs ir su Aukciono organizatoriumi sudaręs Paslaugų teikimo sutartį pilnametis fizinis arba juridinis asmuo.
Dalyvavimas Aukcione -  veiksmai, sukuriantys Aukciono dalyviui teises ir pareigas, už kurių nevykdymą Aukciono dalyviui gali būti taikoma įstatymuose ir šiose Taisyklėse numatyta civilinė atsakomybė.
Aukciono sukūrimo mokestis- mokestis Aukciono organizatoriui už neklinojamo turto objekto patalpinimą svetainėje www.ntautokcionai.lt
Aukciono laimėtojas – aukciono dalyvis aukciono metu pasiūlęs už Turtą didžiausią kainą.
Aukciono organizatorius – pagal VMI išduotą individualios veiklos pažymėjimą (veiklos kodas 683100*) veikiantis asmuo Regimantas Šapranauskas.
Pardavėjas - registruotas Aukciono dalyvis siūlantis savo Turtą Aukcione.
Pirkėjas – registruotas Aukciono dalyvis siūlantis kainą už Turtą .
Aukciono paslaugos yra skirtos Lietuvos nekilnojamo turto savininkams, pirkėjams, pardavėjams, nuomininkams. Aukciono laimėtojai už įsigytą Turtą su jo savininku atsiskaito tiesiogiai.
 
2. Dalyvio registracija.
2.1. Registracijos metu Aukciono dalyvis privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis apie save. Tikslus pateikiamų duomenų sąrašas yra nustatomas registracijos anketoje, kurią Aukciono dalyvis privalo užpildyti registruodamasis internetiniame Aukcione. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Aukciono organizatorius turi teisę nedelsiant anuliuoti dalyvio registraciją ir ištrinti tokio dalyvio duomenis ir/arba apriboti galimybes dalyvauti Aukcione.
2.2. Aukciono dalyvis Aukcione gali turėti tik vieną registraciją.
2.3. Dalyvių registracija tinklapyje yra NEMOKAMA, tačiau jiems yra ribojama galimybė matyti Aukcione pasiūlytų Turto objektų informaciją. Dalyvis (Pirkėjas), norintis pamatyti detalesnę informaciją apie parduodamą ar išnuomojamą Turto objektą, dalyvauti Aukcione siūlant kainos siūlymus privalo sumokėti Aukciono organizatoriaus nustatytą mokestį (1,00 ) už kiekvieną Aukcioną, kuriame dalyvis nori dalyvauti.
2.4. Vartotojai užsiregistravę svetainėje sutinka su visomis čia pateiktomis taisyklėmis bei įsipareigoja laikytis šių taisyklių. Savo sutikimą laikytis šių Taisyklių, Dalyvis aktyvuoja pažymėdamas nuorodą “Su svetainės organizuojamų  aukcionų taisyklėmis sutinku”. Jei dalyvis nesutinka bent su viena šių Taisyklių sąlyga, jis neturi teisės aktyvuoti minėtą nuorodą ir registruotis ar dalyvauti Aukcione. Dalyvis negali reikšti pretenzijų organizatoriui dėl taisyklių jei jis sutiko su taisyklėmis.
2.5. Registruotų dalyvių vartotojų prisijungimo duomenys bei slaptažodžiai negali būti perduoti tretiesiems asmenims. Aukciono dalyvis yra asmeniškai atsakingas už dalyvio prisijungimo duomenų išsaugojimą paslaptyje ir jo prisijungimo duomenimis pasinaudojusių kitų asmenų veiksmus. Aukciono organizatorius  neatsako už ryšio sutrikimus, dalyvio veiksmus tinklapyje, tyčia ar netyčia įvestus duomenis ar pasiūlymus.
2.6. Aukciono organizatorius įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti Aukciono dalyvio duomenų saugumą.
 
3. Turto pateikimo Aukcionui taisyklės
3.1. Aukciono metu pardavimui siūlomi nekilnojamo turto objektai (butai, namai, žemės sklypai ir t.t.) bei daiktinės teisės į juos (nuoma ir t.t.).
3.2. Pardavėjas, ketinantis Aukcione parduoti ar išnuomoti Turtą, privalo su Aukciono organizatoriumi sudaryti Paslaugų teikimo sutartį.
3.3. Pardavėjas ketinantis Aukcione parduoti ar išnuomoti jam priklausantį Turtą, Aukciono organizatoriui privalo įrodyti savo neginčyjamą teisę disponuoti Turtu.
3.4. Pardavėjas privalo pateikti apie parduodamą ar išnuomojamą Turtą teisingus duomenis bei aprašyti jo savybes, būseną, pateikti Turto nuotraukas, bei pardavimo sąlygas. Pardavėjas tai padaro užpildydamas interneto tinklapyje esančią formą.
3.5. Pardavėjas visiškai atsako už duomenų, pateikiamų apie Turtą, teisingumą ir prisiima visišką atsakomybę prieš Aukciono laimėtojus, jeigu jo pateikti duomenys yra klaidingi.
3.6. Pardavėjas norėdamas, kad jo Turtas būtų įtrauktas į aukcione parduodamų ar išnuomojamų objektų sąrašą, privalo Aukciono organizatoriui sumokėti Aukciono sukūrimo mokestį 50,00€ vienam turto vienetui. To paties turto vieneto pakartotinas Aukcionas skelbiamas nemokamai.
3.7. Sumokėjęs Aukciono sukūrimo mokestį, Pardavėjas į el.pašto dėžutę gauna Aukciono sukūrimo kodą, vienas kodas- vienam turto vieneto aukcionui. Įvedęs Aukciono sukūrimo kodą Pardavėjas gali užpildyti Turto aprašymą.
3.8. Pardavėjas turi teisę koreguoti Turto duomenis bei aprašymus arba juos visiškai pašalinti iš aukciono. Pašalinus duomenis apie Turtą iš Aukciono, Pardavėjui aukciono sukūrimo mokestis nėra grąžinamas. Pardavėjui pašalinus Turtą iš aukciono, mokesčiai Pirkėjui už dalyvavimą aukcione nėra grąžinami.
3.9. Draudžiama tuo pačiu metu siūlyti vieną ir tą patį Turtą keletą kartų.
3.10. Turto aprašyme be Aukciono organizatoriaus leidimo draudžiama nurodyti savo ar kieno nors kito adresą ar kitus duomenis, įskaitant telefoną, elektroninio pašto adresą, kitą informaciją, kuri galėtų identifikuoti Turto pardavėją-Aukciono dalyvį.
3.11. Draudžiama Turto aprašymuose talpinti bet kokią kitą informaciją, kuri nėra tiesiogiai susijusi su parduodamu Turtu.
3.12. Kiekvienas Aukciono dalyvis privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Aukciono sąlygomis, jas akceptuoti , griežtai jų laikytis bei nuolat peržiūrėti Taisykles, ar nėra pakeitimų.
 
4. Aukciono vykdymo tvarka
4.1. Aukcionas parduodamam ar išnuomojamam Turtui yra vykdomas 30 dienų skaičiuojant nuo datos, kai buvo aktyvuotas (t.y. įvestas) skelbimas.
4.2. Pardavėjas siūlydamas Turtą Aukcione negali nustatyti jo pradinės kainos. Pardavėjas privalo nustatyti minimalią (mažiausią) kainą, už kurią jis sutinka Turtą parduoti ar išnuomoti. Minimalios kainos suma viešai neskelbiama. Aukciono kainai pasiekus minimalią kainą, aukciono skelbime pasikeičia paskutinio pasiūlymo spalva (žalia).
4.3. Pardavėjas privalo suteikti galimybę Pirkėjams apžiūrėti parduodamą ar išnuomojamą Turtą.
4.4. Pirkėjai už pasiūlytą Turtą siūlo savo kainą sveikais skaičiais. Jei nenurodyta kitaip, kainos yra pateikiamos su PVM mokesčiu ir visais kitais Pardavėjui tenkančiais mokesčiais. Turto aukciono nuomai kaina siūloma vieno mėnesio nuomos kaina.
4.5. Aukciono laimėtoju yra skelbiamas Pirkėjas, kuris iki aukciono termino pabaigos pasiūlo didžiausią kainą. Pardavėjas gali atsisakyti parduoti ar išnuomoti Turtą Pirkėjui, jeigu pasiūlyta Turto kaina nėra pasiekusi Pardavėjo nustatytos minimalios Turto kainos.
4.6. Parduodamas Turtą Aukcione Pardavėjas garantuoja, kad parduos ar išnuomos Turtą už tą kainą, kuri buvo pasiūlyta. Atsisakyti parduoti ar išnuomoti Turtą Pardavėjas gali tik tuo atveju, jeigu Aukcione pasiūlyta Turto kaina nėra pasiekusi mininalios Pardavėjo nustatytos kainos. Pardavėjui atsisakius parduoti ar išnuomoti Turtą kitais atvejais, jis privalo Aukciono organizatoriui sumokėti 300 (trys šimtai eurų) dydžio baudą, kuri Pardavėjo ir Aukciono organizatoriaus sutarimu yra laikoma minimaliais Aukciono organizatoriaus nuostoliais.
4.7. Tuo atveju, jeigu už Turtą yra pasiūlyta mažesnė, nei Pardavėjo nustatyta minimali kaina, Aukciono organizatorius gali susisiekti su Aukciono laimėtoju ir pasiūlyti jam pagerinti pasiūlymą iki Pardavėjui priimtinos kainos.
4.8. Pasibaigus aukcionui Aukciono organizatorius siunčia Aukciono laimėtojui elektroniniu paštu pranešimą apie jo paskelbimą Aukciono laimėtoju ir siūlo per 24 (dvidešimt keturias) valandas susisiekti su Aukciono organizatoriumi dėl pirkimo patvirtinimo.
4.9. Aukciono laimėtojui patvirtinus savo laimėjimą, jis yra kviečiamas atvykti pas Aukciono organizatorių pasirašyti su Pardavėju preliminarios Turto pirkimo-pardavimo arba nuomos sutarties. Pirkėjui, aukciono laimėtojui, atsisakius pirkti ar nuomoti Turtą už savo pasiūlytą kainą, Aukciono organizatoriui privalo sumokėti 300 (trys šimtai eurų) dydžio baudą, kuri Pirkėjo ir Aukciono organizatoriaus sutarimu yra laikoma minimaliais Aukciono organizatoriaus nuostoliais.
4.10. Preliminarios turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu Aukciono laimėtojas Pardavėjui sumoka avansą nuo laimėjimo sumos. Pagrindinė Pirkimo-pardavimo sutartis pasirašoma nevėliau nei per 30 dienų nuo preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Kitos preliminarios turto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos yra nurodomos informacijoje apie parduodamą Turtą.
4.11. Pirkėjui su Pardavėju pasirašius preliminarią Turto pirkimo-pardavimo sutartį, Pardavėjas sumoka Aukciono organizatoriui „Aukciono sėkmės mokestį“ 1% (vienas procentas) nuo aukciono laimėjimo sumos.
4.12. Pirkėjui su Pardavėju pasirašius preliminarią Turto nuomos sutartį, Pardavėjas sumoka Aukciono organizatoriui „aukciono sėkmės mokestį“ 25% (dvidešimtpenki procentai) nuo aukcione laimėtos vieno mėnesio nuomos sumos.
4.13. Pirkimo– pardavimo notariniai mokesčiai, jei nenurodyta kitaip, pardavėjas ir pirkėjas moka lygiomis dalimis (per pusę).
4.14. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesusisiekia su Aukciono organziatoriumi, jis prarandą teisę pirkti ar nuomotis Turtą, o Aukciono organizatorius susisiekia su antruoju didžiausią kainą pasiūliusiu Aukciono dalyviu. Jeigu pastarasis sutinka pagerinti pasiūlymą iki Pardavėjui priimtinos kainos, jis yra skelbiamas Aukciono nugalėtoju ir įgyja teisę pirkti ar nuomotis Turtą iš Pardavėjo.
4.15. Nelaimėjęs Aukcione, dalyvis neturi teisės reikalauti grąžinti jam Aukciono organizatoriui sumokėtų Dalyvio mokesčių.
 
5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Aukciono internetiniame tinklapyje rodomas laikas yra susietas su tarnybinės stoties laikrodžiu ir gali nesutapti su Dalyvių kompiuteriuose nustatytu laiku.
5.2. Aukciono organizatorius neatsako už jokius Dalyvių patirtus nuostolius.
5.3. Aukciono organizatorius turi teisę redaguoti arba visiškai pašalinti neatitinkančius šių Taisyklių reikalavimų Dalyvių duomenis, Turto aprašymus, skelbimus, Pirkėjų paklausimus ir Pardavėjų atsakymus bei visą kitą Dalyvių savarankiškai tinklapyje pateikiamą informaciją.
5.4. Šių Taisyklių pažeidėjai gali būti baudžiami laikinu ar galutiniu draudimu dalyvauti Aukcione prieš tai juos informavus elektroniniu paštu. Aukciono organizatorius turi teisę atskleisti Taisyklių pažeidėjų tapatybę.
5.5. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Aukciono Taisykles, patalpindamas jų naują versiją tinklapyje ir pranešdamas apie pasikeitimus tinklapio naujienų skyriuje ar naudodamas informacinius pranešimus elektroniniu paštu.
5.6. Jei nėra pranešta kitaip, nauja Taisyklių redakcija įsigalioja jos patalpinimo tinklapyje dieną.
 
* Paskutinis taisyklių papildymas 2016 rugpjūčio 11d.